(22) 290 42 27

Polityka prywatności

Niniejsza Polityka Prywatności została stworzona w celu zapewnienia bezpieczeństwa danych użytkowników, które są zbierane i przechowywane podczas korzystania z portalu hrmedica.pl (dalej „Portal”). Administratorem danych osobowych użytkowników w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 ze zm.)  jest HRmedica, A. Stradza, J. Juszczyńska-Paprocka Sp. J. z siedzibą w Warszawie (01-858) przy ul. Rudnickiego 3a  lok. 112, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem 0000503207, NIP 1182097648, REGON 147159235 (dalej „HRmedica”).

DOSTĘP DO PORTALU
Korzystanie z Portalu jest możliwe po spełnieniu następujących wymagań technicznych: korzystania z przeglądarki internetowej oraz włączenia obsługi JavaScript i plików Cookies.

GROMADZENIE DANYCH OSOBOWYCH
Zbierane przez HRmedica informacje o Użytkownikach serwisu służą jak najlepszemu zaspokojeniu potrzeb Użytkowników i realizacji procesów rekrutacyjnych oraz w celach statystycznych. Zbierane są następujące rodzaje informacji:

  • Informacje podane przez Użytkownika: informacje, które Użytkownik przekazuje zawierające dane osobowe (takie jak np. imię, nazwisko, adres e-mail), dane o historii edukacji i przebiegu pracy zawodowej, dane zawarte w pliku CV oraz informacje o wymaganiach dot. przyszłej pracy lub wymagań względem poszukiwanego kandydata lub inne dane podane w formularzu aplikacyjnym lub kontaktowym. Wszystkie te dane użytkownik podaje dobrowolnie i przesyła je poprzez wypełnienie formularza aplikacyjnego lub kontaktowego.
  • Informacje zbierane automatycznie: HRmedica zbiera i przechowuje dane dotyczące sposobu korzystania przez Użytkownika z serwisu hrmedica.pl. Zbierane dane są wykorzystywane w celach statystycznych i do rozszerzenia funkcjonalności oferowanych przez HRmedica użytkownikowi. Zbierane dane nie wymagające wpisywania, zapisywane są automatycznie podczas korzystania z portalu przez serwer (np. adres IP użytkownika, nazwa domeny, typ przeglądarki, typ systemu operacyjnego itp.) lub program do analizy zachowań użytkownika na stronie internetowej (Google Analitycs) lub do działań reklamowych (Google adwords).

W zależności od dobrowolnie wyrażonej zgody, dane Użytkowników mogą służyć wysyłaniu przez Administratora danych drogą elektroniczną informacji handlowych dotyczących usług i towarów podmiotów trzecich w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. Nr 144 poz. 1204 z późn. zm.). Informacje handlowe, o których mowa w zdaniu poprzednim dotyczyć mogą w szczególności: ogłoszeń dotyczących wynajmu lokali pod działalność medyczną, informacji organizowanych konferencjach, szkoleniach i sympozjach, promocji produktów medycznych i sprzętu medycznego.

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
Dane osobowe użytkowników są przetwarzane z zachowaniem odpowiednich środków bezpieczeństwa, spełniających wymagania polskiego prawa, w tym w szczególności ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 ze zm.). W każdym czasie użytkownikowi Portalu, który udostępnił swoje dane HRmedica, przysługuje prawo do wglądu do swoich danych, prawo ich poprawiania, usunięcia oraz wniesienia sprzeciwu lub żądania zaprzestania ich przetwarzania. Zgłoszenie w tym celu należy przesyłać na adres e-mail: hrmedica@hrmedica.pl.
Dane osobowe użytkowników korzystających z Portalu mogą być udostępniane potencjalnym pracodawcom w celach rekrutacyjnych. Dane użytkowników mogą być udostępniane również podmiotom trzecim, w sytuacjach przewidzianych przepisami prawa.
Dostęp do danych osobowych użytkowników serwisu posiadają jedynie uprawnieni pracownicy i posiadające odpowiednie upoważnienia osoby zajmujące się obsługą Portalu. Osoby te zobowiązane są do zachowania tych danych w ścisłej tajemnicy i uniemożliwienia dostępu do nich osobom niepowołanym.

POLITYKA COOKIES
HRmedica zbiera informacje na temat korzystania przez użytkownika z Portalu za pośrednictwem plików cookies (niewielkie informacje tekstowe, wysyłane przez serwer www.hrmedica.pl i zapisywane po stronie użytkownika, zazwyczaj na twardym dysku) oraz adresów IP.
W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne" (session cookies) oraz „stałe" (persistent cookies). Cookies „sesyjne" są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe" pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika. W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:
• „niezbędne" pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu
• pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa
• „wydajnościowe" pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu;
• „funkcjonalne" pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie" wybranych przez Użytkownika ustawień i
• „reklamowe" pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Użytkownikom  treści reklamowych dostosowanych do ich zainteresowań.
Zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. nr 171, poz. 1800 z późn. zm.) użytkownik ma prawo zadecydowania w zakresie dostępu plików cookies do swojego komputera poprzez ich uprzedni wybór w oknie swojej przeglądarki.

Więcej informacji jak zarządzać plikami cookies w popularnych przeglądarkach:
Internet Explorer: http://support.microsoft.com/kb/278835/pl
Mozilla Firefox: http://support.mozilla.org/pl/kb/ciasteczka
Google Chrome: http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=pl&answer=95647
Safari: http://safari.helpmax.net/pl/oszczedzanie-czasu/blokowanie-zawartosci/
Opera: http://help.opera.com/Linux/9.22/pl/cookies.html

PRAWA AUTORSKIE
Wszelkie prawa do materiałów zamieszczonych w Portalu przysługują HRmedica. Portal podlega pełnej ochronie prawnej przewidzianej stosownymi przepisami prawa polskiego, w tym przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. 2006 r., nr 90, poz. 631 ze zm.) (dalej „Prawo autorskie”) oraz ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 r., nr 153, poz. 1503 ze zm.).
Portal jako całość oraz treści i materiały zamieszczane w Portalu stanowią utwory w rozumieniu przepisów Prawa autorskiego i podlegają ochronie przewidzianej w tej ustawie. Bez uprzedniego i wyraźnego zezwolenia HRmedica kopiowanie lub dalsze wykorzystywanie materiałów zamieszczonych w Portalu, w całości lub w jakiejkolwiek części, jest zabronione. Wykorzystanie materiałów zamieszczonych w Portalu jest dopuszczalne wyłącznie na zasadach i w zakresie odpowiadającym własnemu użytkowi osobistemu, określonym w Prawie autorskim.
Wykorzystywanie materiałów umieszczonych w Portalu w całości lub w jakiejkolwiek części w sposób niezgodny z zasadami wskazanymi powyżej stanowi naruszenie praw HRmedica i będzie podstawą do niezwłocznego podjęcia przez HRmedica stosownych środków prawnych przeciwko podmiotom je naruszającym.

POZOSTAŁE INFORMACJE
Użytkownik przed rozpoczęciem korzystania z Portalu powinien zapoznać się z treścią niniejszej Polityki Prywatności. Administrator danych zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności, jeśli wymagać tego będą przepisy prawa lub zmiany wprowadzane na Portalu. O stosownych zmianach oraz dacie ich wejścia w życie Administrator danych powiadomi użytkowników, w szczególności poprzez zamieszczenie komunikatu na stronie Portalu.

Data określona poniżej jest datą obowiązywania Polityki Prywatności w ostatniej wersji.
Data: 22.04.2014r.