(22) 290 42 27

Lekarz Psychiatra

JJP/029001021/1622
Wynagrodzenie: 
do ustalenia

Czas pracy:

Rodzaj umowy:

 

Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych dla osadzonych

- LEKARZ PSYCHIATRA -

 

Dyrektor Aresztu Śledczego w Warszawie-Białołęce ogłasza konkurs ofert w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych dla osadzonych przebywających w Areszcie Śledczym w Warszawie-Białołęce, nr sprawy DSZ.2232.1.2020.

 

I. Dane Udzielającego zamówienia:

Areszt Śledczy w Warszawie-Białołęce, ul. Ciupagi 1, 03-016 Warszawa

tel.: 22 32-17-601, fax: 22 811-15-37, e-mail: as_warszawa_bialoleka@sw.gov.pl

NIP 524-10-65-481, REGON 000320495

 

II. Tryb udzielenia konkursu.

Postępowanie prowadzone na podstawie:

 • Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. 2020 poz. 295 z późn. zm.),
 • Ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. 2020 poz. 1398 z późn. zm.),
 • Ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz.U. 2020 poz. 514) z późn. zm.

III. Przedmiot konkursu.

 1. Przedmiotem konkursu jest udzielanie świadczeń zdrowotnych na rzecz osadzonych przebywających w Areszcie Śledczym w Warszawie-Białołęce: Psychiatra, udzielanie świadczeń do 100 godzin w miesiącu.
 2. Udzielający zamówienia zezwala na składanie ofert częściowych.

IV.Termin realizacji umowy, miejsce udzielania świadczeń:

 1. Umowa zostanie zawarta na czas określony od dnia podpisania umowy
 2. Miejsce udzielania świadczeń: Areszt Śledczy w Warszawie-Białołęce, ul. Ciupagi 1, 03-016 Warszawa.

V. W postępowaniu mogą wziąć udział Oferenci, którzy spełniający nw. wymogi:

 1. Są podmiotami wykonującymi działalność leczniczą lub osobami legitymującymi się nabyciem fachowych kwalifikacji do udzielania świadczeń zdrowotnych w zakresie stanowiącym przedmiot postępowania;
 2. Posiadają uprawnienia niezbędne do wykonywania świadczeń objętych przedmiotem postępowania;
 3. Są ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności.

VI. Wykaz wymaganych dokumentów:

 1. formularz ofertowy - załącznik nr 1
 2. oświadczenie RODO - załącznik nr 2
 3. kopia dokumentów świadczących o kwalifikacjach zawodowych: prawo wykonywania zawodu, dyplom ukończenia uczelni medycznej, dyplom specjalizacji itp.
 4. kopia polisy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej lub oświadczenie o zobowiązaniu się do przedłożenia stosownego dokumentu potwierdzającego fakt zawarcia umowy ubezpieczenia na czas trwania umowy w zakresie związanym z przedmiotem konkursu.
 5. aktualny odpis właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji (jeśli dotyczy).

VII. Sposób porozumiewania się.

 1. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim.
 2. Osobami uprawnionymi do kontaktów ze strony Udzielającego zamówienia są: Monika Gaj - w sprawie szczegółowych informacji dotyczących przedmiotu konkursu 601287551 - po godz. 16-stej; Piotr Laskus - w sprawach proceduralnych.
 3. Wnioski, zapytania można składać drogą elektroniczną na adres e-mail: dkw_as_bialoleka@sw.gov.pl

VIII. Opis sposobu przygotowania i składania ofert.

 1. Ofertę należy złożyć drogą elektroniczną na adres mail: dkw_as_bialoleka@sw.gov.pl, do dnia 19.02.2021r. do godziny 10:00 z tytułem wiadomości e-mail „Oferta na udzielanie świadczeń zdrowotnych, nr sprawy DSZ.2232.2021”.
 2. Oferent może złożyć wyłącznie jedną ofertę.
 3. Oferta powinna zawierać wszystkie dokumenty wskazane w rozdziale VI zgodnie z warunkami określonymi w niniejszym ogłoszeniu.
 4. Oferent ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
 5. Oferent może wycofać złożoną ofertę, powiadamiając Udzielającego zamówienia przed upływem terminu składania ofert.
 6. Oferta musi być sporządzona w języku polskim.
 7. Oferta oraz wszystkie wymagane dokumenty muszą być podpisane i potwierdzone „za zgodność z oryginałem” przez Oferenta.
 8. Wszelkie zmiany i poprawki w tekście oferty muszą być parafowane przez osobę uprawnioną do podpisania oferty.
 9. Otwarcie ofert jest jawne i nastąpi w dniu upływu terminu ich składania o godz. 11:30 w siedzibie Udzielającego zamówienia jak w rozdziale I w budynku administracji „A”, I piętro, pokój nr 6.
 10. Termin związania ofertą wynosi 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert.
 11. Udzielający zamówienia, w toku badania i oceny ofert, może żądać od Oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert lub ich uzupełnienia.
 12. Udzielający zamówienia poprawia oczywiste omyłki pisarskie i oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek.

IX. Kryteria oceny ofert.

 1. Najkorzystniejsza oferta zostanie wybrana odrębnie dla każdej części.
 2. Stosowane będą następujące kryteria oceny: cena jednostkowa – 100%.
 3. Za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, której cena jednostkowa będzie najniższa.
 4. Udzielający zamówienia zastrzega sobie prawo do dodatkowych negocjacji stawek cenowych po otwarciu ofert. W takim przypadku za cenę ofertową uznana będzie stawka ustalona w wyniku negocjacji.

X. Ocena ofert.

1. Udzielający zamówienia odrzuca oferty:

 • złożone po terminie;
 • zawierające nieprawdziwe informacje;
 • jeżeli przyjmujący zamówienie nie określił przedmiotu oferty lub nie podał proponowanej ceny;
 • jeżeli zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia;
 • jeżeli jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów;
 • jeżeli przyjmujący zamówienie złożył ofertę alternatywną;
 • jeżeli oferent lub oferta nie spełniają wymaganych warunków określonych w przepisach prawa oraz warunków określonych przez Dyrektora aresztu;
 • złożoną przez oferenta, z którą została rozwiązana przez Dyrektora aresztu umowa o udzielenie świadczeń zdrowotnych, w określonym rodzaju lub zakresie w trybie natychmiastowym z przyczyn leżących po stronie oferenta.
 • W przypadku, gdy przyjmujący zamówienie nie przedstawił wymaganych dokumentów lub gdy oferta zawiera braki formalne, komisja wzywa przyjmującego zamówienie do usunięcia tych braków w wyznaczonym terminie pod rygorem odrzucenia oferty.
 • Komisja dokonuje porównania ofert pod względem kryteriów wymienionych w pkt VIII.

XI. Dyrektor Aresztu unieważnia postępowanie w sprawie zawarcia umowy, gdy:

 • nie wpłynęła żadna oferta w danym zakresie (części), o którym mowa w punkcie III „Przedmiot konkursu”;
 • wpłynęła jedna oferta niepodlegająca odrzuceniu, z zas. pkt. 6;
 • odrzucono wszystkie oferty;
 • kwota najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą areszt przeznaczył na finansowanie świadczeń zdrowotnych w danym postępowaniu;
 • nastąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub zawarcie umowy nie leży w interesie ubezpieczonych, czego nie można było przewidzieć wcześniej;
 • jeżeli w toku konkursu ofert wpłynęła tylko jedna oferta niepodlegająca odrzuceniu, komisja może przyjąć tę ofertę, gdy z okoliczności wynika, że na ogłoszony ponownie na tych samych warunkach konkurs nie wpłynie więcej ofert.

XI. Wyniki konkursu

 1. Komisja konkursowa rozstrzyga o wynikach postępowania nie później niż w ciągu 12 dni od daty otwarcia kopert.
 2. Komisja konkursowa sporządza protokół z przebiegu postępowania.
 3. Wyniki konkursu uznaje się za obowiązujące po ich zatwierdzeniu przez Dyrektora aresztu.
 4. Niezwłocznie po zatwierdzeniu komisja konkursowa zawiadamia na piśmie wszystkich biorących udział w konkursie o zakończeniu i wynikach konkursu.
 5. Rozstrzygnięcie konkursu ofert ogłasza się na tablicy ogłoszeń w siedzibie Udzielającego zamówienie. Ogłoszenie zawiera nazwę oraz siedzibę oferenta, który został wybrany.

XII. Środki odwoławcze:

 1. Oferentom przysługują środki ochrony prawnej określone w art. 153 i 154 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1373).

XIII. Postanowienia końcowe:

 1. We wszelkiej korespondencji należy powoływać się na nr sprawy: DSZ.2232.2021.
 2. Organizator nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
 3. Rozliczenia między Organizatorem a Oferentem prowadzone będą w walucie polski złoty (PLN).
 4. Konkurs umarza się, jeżeli postępowanie konkursowe nie zostanie zakończone wyłonieniem oferty.
 5. Organizator zastrzega prawo do odwołania konkursu lub do przesunięcia terminu składania ofert.

 

ZAŁĄCZNIKI do pobrania na stronie Służby Więziennej:

1. Załącznik nr 1 - formularz cenowy >>>

2. Załącznik nr 2 - RODO >>>

_________________________________________________________