Polityka prywatności

Niniejsza Polityka Prywatności została stworzona w celu zapewnienia bezpieczeństwa danych użytkowników, które są zbierane i przechowywane podczas korzystania z portalu hrmedica.pl (dalej „Portal”). Administratorem danych osobowych użytkowników w rozumieniu przepisów Rozporządzenia 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich  danych  oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, jest HRmedica, reprezentowana przez Maluda Consulting Anna Stradza, ul. Polnych Maków 23/2, 05-806 Nowa Wieś, NIP 5482076931 i Tilda Group Joanna Juszczyńska-Paprocka, ul. Lidii Wysockiej 11, 05-500 Julianów, NIP 5841799435 (dalej „HRmedica”).

DOSTĘP DO PORTALU
Korzystanie z Portalu jest możliwe po spełnieniu następujących wymagań technicznych: korzystania z przeglądarki internetowej oraz włączenia obsługi JavaScript i plików Cookies.

GROMADZENIE DANYCH OSOBOWYCH
Zbierane przez HRmedica informacje o Użytkownikach serwisu służą jak najlepszemu zaspokojeniu potrzeb Użytkowników i realizacji umowy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, realizacji procesów rekrutacyjnych oraz w celach statystycznych. Zbierane są następujące rodzaje informacji:

  • w celu niezbędnym do świadczenia usług drogą elektroniczną:

Informacje podane przez Użytkownika: informacje, które Użytkownik przekazuje zawierające dane osobowe takie jak np. imię, nazwisko, adres e-mail, nr telefonu, czy też inne dane przekazane przez Użytkownika w formularzu i/lub dołączonych plikach. Wszystkie te dane Użytkownik podaje poprzez wypełnienie i wysłanie formularza zgłoszeniowego.

Podstawa prawna: niezbędność do wykonania umowy o świadczenie usług zgodnie z Regulaminem (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).

  • w celu niezbędnym dla realizacji prowadzonych przez HRmedica procesów rekrutacyjnych bieżących i przyszłych, w tym także otrzymywania informacji dotyczących ofert pracy:

Informacje podane przez Użytkownika: informacje, które Użytkownik przekazuje zawierające dane osobowe takie jak np. imię, nazwisko, adres e-mail, nr telefonu, dane o wykształceniu i przebiegu pracy zawodowej, dane przekazane w pliku CV oraz informacje o wymaganiach dot. przyszłej pracy lub wymagań względem poszukiwanego kandydata lub inne dane podane w formularzu. Wszystkie te dane Użytkownik podaje poprzez wypełnienie i wysłanie formularza zgłoszeniowego.

Podstawa prawna: zgoda Użytkownika (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

  • w celu statystycznym i poprawie funkcjonalności:

Informacje zbierane automatycznie: HRmedica zbiera i przechowuje dane dotyczące sposobu korzystania przez Użytkownika z serwisu hrmedica.pl. Zbierane dane są wykorzystywane w celach statystycznych i do rozszerzenia funkcjonalności oferowanych przez HRmedica Użytkownikowi. Zbierane dane nie wymagające wpisywania, zapisywane są automatycznie podczas korzystania z portalu przez serwer (np. adres IP użytkownika, nazwa domeny, typ przeglądarki, typ systemu operacyjnego itp.) lub program do analizy zachowań użytkownika na stronie internetowej (Google Analitycs) lub do działań reklamowych (Google adwords).

Podstawa prawna: prawnie uzasadniony interes HRmedica (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na ułatwieniu korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną oraz na poprawie funkcjonalności tych usług.

W zależności od osobnej dobrowolnie wyrażonej zgody, dane Użytkowników mogą służyć wysyłaniu przez Administratora danych drogą elektroniczną informacji handlowych dotyczących usług i towarów podmiotów trzecich w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. Nr 144 poz. 1204 z późn. zm.). Informacje handlowe, o których mowa w zdaniu poprzednim dotyczyć mogą w szczególności: ogłoszeń dotyczących wynajmu lokali pod działalność medyczną, informacji organizowanych konferencjach, szkoleniach i sympozjach, promocji produktów medycznych i sprzętu medycznego. Podstawa prawna przetwarzania danych: zgoda Użytkownika (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
Dane osobowe użytkowników są przetwarzane z zachowaniem odpowiednich środków bezpieczeństwa, spełniających wymagania prawa, w tym w szczególności Rozporządzenia 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich  danych  oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

Dane osobowe użytkowników przechowywane będą przez okres obecnych i przyszłych rekrutacji lub do czasu wycofania zgody przez podmiot danych.

W każdym czasie Użytkownikowi Portalu, który udostępnił swoje dane HRmedica, przysługuje prawo do wglądu do swoich danych, prawo ich sprostowania, usunięcia ("bycia zapomnianym") oraz wniesienia sprzeciwu lub żądania zaprzestania ich przetwarzania. Zgłoszenie w tym celu, jak i inne pytania czy wnioski dotyczące przetwarzania danych osobowych, należy przesyłać na adres email: hrmedica@hrmedica.pl. Realizacja żądania nastąpi niezwłocznie po otrzymaniu zgłoszenia, nie później jednak niż w ciągu miesiąca od dnia jego otrzymania. Jeżeli jednak z uwagi na skomplikowany charakter żądania lub liczbę żądań HRmedica nie będzie mogła spełnić żądania w ciągu miesiąca, zostanie ono spełnine w ciągu kolejnych dwóch miesięcy o czym Użytkownik zostanie uprzednio poinformowany. Użytkownik ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Dane osobowe Użytkowników korzystających z Portalu mogą być udostępniane potencjalnym pracodawcom w celach realizacji prosesów rekrutacyjnych. Dane Użytkowników mogą być udostępniane również podmiotom trzecim, w sytuacjach przewidzianych przepisami prawa.

Dostęp do danych osobowych Użytkowników serwisu posiadają jedynie uprawnieni pracownicy i posiadające odpowiednie upoważnienia osoby zajmujące się obsługą Portalu. Osoby te zobowiązane są do zachowania tych danych w ścisłej tajemnicy i uniemożliwienia dostępu do nich osobom niepowołanym.

POLITYKA COOKIES
HRmedica zbiera informacje na temat korzystania przez Użytkownika z Portalu za pośrednictwem plików cookies (niewielkie informacje tekstowe, wysyłane przez serwer www.hrmedica.pl i zapisywane po stronie użytkownika, zazwyczaj na twardym dysku) oraz adresów IP.
W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne" (session cookies) oraz „stałe" (persistent cookies). Cookies „sesyjne" są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe" pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika. W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:
• „niezbędne" pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu
• pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa
• „wydajnościowe" pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu;
• „funkcjonalne" pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie" wybranych przez Użytkownika ustawień i
• „reklamowe" pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Użytkownikom  treści reklamowych dostosowanych do ich zainteresowań.
Zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. nr 171, poz. 1800 z późn. zm.) użytkownik ma prawo zadecydowania w zakresie dostępu plików cookies do swojego komputera poprzez ich uprzedni wybór w oknie swojej przeglądarki.

Więcej informacji jak zarządzać plikami cookies w popularnych przeglądarkach:
Internet Explorer: http://support.microsoft.com/kb/278835/pl
Mozilla Firefox: http://support.mozilla.org/pl/kb/ciasteczka
Google Chrome: http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=pl&answer=95647
Safari: http://safari.helpmax.net/pl/oszczedzanie-czasu/blokowanie-zawartosci/
Opera: http://help.opera.com/Linux/9.22/pl/cookies.html

PRAWA AUTORSKIE
Wszelkie prawa do materiałów zamieszczonych w Portalu przysługują HRmedica. Portal podlega pełnej ochronie prawnej przewidzianej stosownymi przepisami prawa polskiego, w tym przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. 2006 r., nr 90, poz. 631 ze zm.) (dalej „Prawo autorskie”) oraz ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 r., nr 153, poz. 1503 ze zm.).
Portal jako całość oraz treści i materiały zamieszczane w Portalu stanowią utwory w rozumieniu przepisów Prawa autorskiego i podlegają ochronie przewidzianej w tej ustawie. Bez uprzedniego i wyraźnego zezwolenia HRmedica kopiowanie lub dalsze wykorzystywanie materiałów zamieszczonych w Portalu, w całości lub w jakiejkolwiek części, jest zabronione. Wykorzystanie materiałów zamieszczonych w Portalu jest dopuszczalne wyłącznie na zasadach i w zakresie odpowiadającym własnemu użytkowi osobistemu, określonym w Prawie autorskim.
Wykorzystywanie materiałów umieszczonych w Portalu w całości lub w jakiejkolwiek części w sposób niezgodny z zasadami wskazanymi powyżej stanowi naruszenie praw HRmedica i będzie podstawą do niezwłocznego podjęcia przez HRmedica stosownych środków prawnych przeciwko podmiotom je naruszającym.

POZOSTAŁE INFORMACJE
Użytkownik przed rozpoczęciem korzystania z Portalu powinien zapoznać się z treścią niniejszej Polityki Prywatności. Administrator danych zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności, jeśli wymagać tego będą przepisy prawa lub zmiany wprowadzane na Portalu. O stosownych zmianach oraz dacie ich wejścia w życie Administrator danych powiadomi użytkowników, w szczególności poprzez zamieszczenie komunikatu na stronie Portalu.

Data określona poniżej jest datą obowiązywania Polityki Prywatności w ostatniej wersji.
Data: 30.10.2023r.