Regulamin

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. 1. Niniejszy Regulamin określa rodzaje oraz warunki świadczenia usług drogą elektroniczną przez Usługodawcę, prawa i obowiązki Usługodawcy oraz Usługobiorców, związane ze świadczeniem Usług drogą elektroniczną, warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie takich usług, zasady wyłączania odpowiedzialności Usługodawcy z tytułu świadczenia Usług drogą elektroniczną, a także tryb postępowania reklamacyjnego. 
1.2. Niniejszy Regulamin Usługodawca w Serwisie Usługodawcy nieodpłatnie udostępnia Usługobiorcom przed zawarciem umowy o świadczenie Usług.
1.3. Użytkownik oraz Usługobiorca zobowiązani są do przestrzegania postanowień Regulaminu od chwili jego akceptacji.  

II. DEFINICJE
Usługodawca –  HRmedica reprezentowana przez Maluda Consulting Anna Stradza, ul. Polnych Maków 23/2, 05-806 Nowa Wieś, NIP 5482076931 i Tilda Group Joanna Juszczyńska-Paprocka, ul. Lidii Wysockiej 11, 05-500 Julianów, NIP 5841799435 (dalej „HRmedica”). . 
Serwis Usługodawcy – serwis internetowy należący do Usługodawcy, w ramach którego Usługodawca świadczy Usługi, umieszczony pod adresem www.hrmedica.pl.  
Usługobiorca – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która korzysta z usługi świadczonej drogą elektroniczną przez Usługodawcę.
Usługi – wszelkie usługi świadczone drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy w oparciu o niniejszy Regulamin. Wykaz i opis Usług umieszczony został w punkcie 6 niniejszego Regulaminu.
Świadczenie usługi drogą elektroniczną – wykonanie usługi, które następuje przez wysyłanie i odbieranie danych za pomocą systemów teleinformatycznych, na indywidualne żądanie Usługobiorcy, bez jednoczesnej obecności stron, przy czym dane te są transmitowane za pośrednictwem sieci publicznych w rozumieniu ustawy Prawo telekomunikacyjne.
Adres elektroniczny – oznaczenie systemu teleinformatycznego umożliwiające porozumiewanie się za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności adres poczty elektronicznej (adres e-mail).
Formularz – formularz aplikacyjny lub kontaktowy udostępniony w Serwisie Usługodawcy wypełniany przez Usługobiorcę i wysyłany za pomocą systemów teleinformatycznych. 
Informacja handlowa – informacja dotyczących usług i towarów podmiotów trzecich w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. Nr 144 poz. 1204 z późn. zm.).
System teleinformatyczny – zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci urządzenia końcowego w rozumieniu ustawy Prawo telekomunikacyjne.
Środki komunikacji elektronicznej – rozwiązania techniczne, w tym urządzenia teleinformatyczne i współpracujące z nimi narzędzia programowe, umożliwiające indywidualne porozumiewanie się na odległość przy wykorzystaniu transmisji danych między systemami teleinformatycznymi, a w szczególności poczta elektroniczna.
Pliki cookie – pliki tekstowe, w których serwer Serwisu Usługodawcy zapisują informacje na dysku twardym komputera, z którego korzysta Usługodawca. Informacje zapisane w pliku cookie serwer Serwisu Usługodawcy może odczytać przy ponownym połączeniu się z tego komputera, lecz mogą być one odczytane również przez inne serwery lub innych użytkowników Internetu. Szczegółowe informacje na temat plików cookie zawarte są w „Polityce prywatności”, dostępnej w Serwisie Usługodawcy pod adresem: www.hrmedica.pl/Polityka-prywatnosci.
Regulamin – niniejszy Regulamin. 
 
III. ZAWARCIE UMOWY
3.1. Umowa o świadczenie Usług drogą elektroniczną zostaje zawarta przez Usługobiorcę z chwilą skorzystania z dowolnych Usług oferowanych przez Serwis Usługodawcy, z chwilą prawidłowego wypełnienia Formularza, zaakceptowania Regulaminu i Polityki prywatności poprzez odznaczenie odpowiedniego przycisku wyboru i wysłania Formularza.
3.2. Usługobiorca wypełniając i wysyłając Formularz oświadcza, że: a) podane w nim dane są kompletne i zgodne ze stanem faktycznym oraz nie naruszają jakichkolwiek praw osób trzecich, b) jest pełnoletni oraz jest uprawniony do zawarcia umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, c) zapoznał się z Regulaminem i Polityką prywatności Serwisu Usługodawcy i je akceptuje.
3.3. Usługobiorca akceptuje konieczność posiadania aktywnego adresu elektronicznego. Adres poczty elektronicznej Usługobiorca podaje w Formularzu, a w przypadku zmiany adresu, Usługobiorca zobowiązany jest do niezwłocznego powiadomienia Usługodawcy o tym fakcie. Adres poczty elektronicznej jest powiązany z  Usługobiorcą stanowiąc formę identyfikacji Usługobiorcy wobec Usługodawcy i  może być wykorzystywany do wszelkiej korespondencji prowadzonej za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

IV. WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG PRZEZ USŁUGODAWCĘ
4.1. Wymagania techniczne wobec systemu teleinformatycznego Usługobiorcy niezbędne do współpracy z Serwisem Usługodawcy to: a) dostęp do urządzenia za pomocą którego możliwe jest korzystanie z Usług świadczonych drogą elektroniczną, b) połączenie z siecią Internet, c) przeglądarka internetowa umożliwiająca wyświetlanie na ekranie komputera dokumentów HTML, w tym przeglądarka powinna akceptować pliki cookie, d) posiadanie przez Usługobiorcę aktywnego adresu poczty elektronicznej, o którym mowa w punkcie 3.3 Regulaminu.
4.2. Usługodawca zastrzega, że korzystanie z Usług może wiązać się ze standardowym ryzykiem związanym z korzystaniem z sieci Internet i rekomenduje Usługobiorcom zastosowanie odpowiednich środków w celu ich zminimalizowania.
4.3. Usługi świadczone drogą elektroniczną przez Usługodawcę są nieodpłatnie.

V. PRAWA I OBOWIĄZKI USŁUGODAWCY I USŁUGOBIORCÓW
5.1. Usługodawca zobowiązuje się do stałego i nieprzerwanego świadczenia Usług.
5.2. Usługodawca zastrzega sobie prawo do: a) chwilowego zaprzestania świadczenia Usług w związku z pracami konserwacyjnymi lub związanymi z przebudową lub modyfikacją Serwisu Usługodawcy, b) wysyłania na adres poczty elektronicznej Usługobiorcy komunikatów technicznych, informacyjnych związanych z funkcjonowaniem Usług,  c) odstąpienia od świadczenia Usług na rzecz Usługobiorcy, który podał błędny lub nieprawdziwy adres elektroniczny, d) odstąpienia od świadczenia Usług na rzecz Usługobiorcy, który nie zaakceptował Regulaminu i Polityki prywatności Serwisu Usługodawcy; e) modyfikacji w dowolnym momencie świadczonych Usług i sposobu działania Serwisu Usługodawcy, f) zaprzestania w dowolnym momencie świadczenia Usług, g) przeniesienia praw do Serwisu Usługodawcy na inny podmiot, h) podjęcia wszelkich innych dozwolonych prawem czynności związanych z Serwisem Usługodawcy.
5.3. Usługodawca zastrzega, że z tytułu wymienionych w powyższym punkcie czynności Usługobiorcy nie będą przysługiwały żadne roszczenia wobec Usługodawcy.
5.4. Usługobiorca korzystając z Usług zobowiązany jest do powstrzymania się od: a) przesyłania treści obraźliwych, sprzecznych z prawem lub naruszających chronione prawem dobra osobiste osób trzecich, b) wykorzystywania Usług do wysyłania reklam towarów i usług oraz wszelkich informacji o charakterze komercyjnym, c) kopiowania, modyfikowania, rozpowszechniania lub wykorzystywania w inny sposób jakichkolwiek treści i utworów udostępnionych w Serwisie Usługobiorcy, za wyjątkiem korzystania z nich w ramach dozwolonego użytku, d) wykonywania jakichkolwiek działań, które mogą utrudnić lub zakłócić funkcjonowanie Serwisu, e) korzystania z Serwisu w sposób uciążliwy dla innych Usługobiorców, f) wykorzystywania Usług w sposób sprzeczny z prawem, dobrymi obyczajami, naruszający dobra osobiste osób trzecich lub interesy Usługodawcy.

VI. RODZAJE USŁUG ŚWIADCZONYCH DROGĄ ELEKTRONICZNĄ PRZEZ USŁUGODAWCĘ
6.1. Korzystanie z Usługi świadczonych przez Usługobiorcę może być uzależnione od wypełnienia określonych pól w formularzach dostępnych w Serwisie Usługodawcy. W takich przypadkach Usługodawca każdorazowo oznacza takie pola jako pola wymagane.
6.2. Usługi świadczone za pośrednictwem Serwisu Usługodawcy: 
Wyszukiwarka ofert pracy  - Usługobiorca może w Serwisie Usługodawcy wyszukiwać i przeglądać opublikowane oferty pracy według wskazanych i dostępnych kryteriów wyszukiwania.
Aplikuj na ofertę - Usługobiorca może przesyłać aplikacje na opublikowane w Serwisie Usługodawcy oferty pracy za pomogą udostępnionego w Serwisie formularza. Usługobiorca może wraz z aplikacją przesłać dodatkowe dokumenty rekrutacyjne (np. CV) w postaci załącznika.
Dołącz do bazy - Usługobiorca może przesłać aplikację w celu umieszczenia w bazie potencjalnych kandydatów prowadzonej przez Usługodawcę. Zgłoszenie następuje za pomogą udostępnionego w Serwisie formularza. Usługobiorca może wraz z aplikacją przesłać dodatkowe dokumenty rekrutacyjnymi (np. CV) w postaci załącznika.
Formularz kontaktowy - Usługobiorca może przesłać wiadomość do Usługodawcy bezpośrednio za pośrednictwem Serwisu. Wysyłka następuje za pomogą udostępnionego w Serwisie formularza. Usługobiorca może wraz z wiadomością przesłać dodatkowe dokumenty w postaci załącznika.
Poleć ofertę znajomemu – usługa polega na przesłaniu przez Usługobiorcę do jego znajomego wiadomości e-mail z załączonym linkiem do oferty pracy opublikowanej w Serwisie Usługodawcy. Wysyłka wiadomości e-mail odbywa się poza Serwisem Usługodawcy, a Usługodawcy nie zostają przekazane dane adresata wiadomości. Polecanie ofert pracy jest możliwe tylko dla Usługodawców, którzy poinformowali wcześniej swoich Znajomych o tym fakcie i posiadają od tych osób stosowne zgody.
6.3. Usługi świadczone za pośrednictwem adresu poczty elektronicznej:
Informacja o ofertach – Usługodawca powiadamia Usługobiorcę o pojawieniu się w Serwisie Usługodawcy nowych ofert pracy i/lub ofert edukacyjnych dopasowanych do jego profilu zawodowego. Usługobiorca otrzymuje informacje na podany przez siebie adres poczty elektronicznej. Wyboru ofert wysyłanych Usługobiorcy dokonuje Usługodawca na podstawie informacji podanych przez Usługobiorcę w formularzu.
Informacje handlowe – Usługodawca przesyła na podany przez Usługobiorcę adres elektroniczny informacje dotyczące usług i towarów podmiotów trzecich w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. Nr 144 poz. 1204 z późn. zm.). Informacje handlowe, o których mowa w zdaniu poprzednim dotyczyć mogą w szczególności: informacji o organizowanych konferencjach, szkoleniach i sympozjach, promocji produktów medycznych i sprzętu medycznego, ogłoszeń dotyczących wynajmu lokali pod działalność medyczną, itp. Przesyłanie drogą elektroniczną informacji handlowych przez Usługodawcę następuje wyłącznie po uprzednim wyrażeniu odrębnej zgody na otrzymywanie takich informacji przez Usługobiorcę. Zgoda ta może być w dowolnym momencie wycofana przez Usługobiorcę. Usługodawca nie udostępnia adresów poczty elektronicznej Usługobiorców żadnym podmiotom zewnętrznym.

VII. ODPOWIEDZIALNOŚĆ
7.1. Usługodawca i Usługobiorca zobowiązani są do naprawienia szkody, jaką druga strona poniosła na skutek niewykonania lub nienależytego wykonania przez nich obowiązków wynikających z Regulaminu, chyba że ich niewykonanie lub nienależyte wykonanie było następstwem okoliczności, za które strona nie ponosi odpowiedzialności.
7.2. Usługodawca nie ponosi wobec Usługobiorcy naruszającego Regulamin odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe na skutek zaprzestania świadczenia usług, w tym na skutek zablokowania dostępu do korzystania z Usług.  
7.3. Usługodawca nie ponosi ponadto odpowiedzialności za: a) jakiekolwiek szkody wyrządzone osobom trzecim, powstałe w wyniku korzystania przez Usługobiorcę z Usług w sposób sprzeczny z Regulaminem lub przepisami prawa, b) za treści przesłane przez Usługobiorcę za pośrednictwem Usług, które to treści naruszają prawo lub chronione prawem dobra osób trzecich, c) za informacje, treści i inne materiały zamieszczone w Serwisie Usługodawcy wysyłane za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej przez Usługobiorców, d) za szkody wynikłe na skutek braku ciągłości dostarczania Usług, będące następstwem okoliczności, za które Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności (siła wyższa, działania i zaniechania osób trzecich itp.), e) za podanie przez Usługobiorcę nieprawdziwych lub niepełnych danych lub informacji, w tym podanie ich przy wypełnieniu Formularzy, f) za nieprzestrzeganie przez Usługobiorcę warunków Regulaminu, g) za treści znajdujące się w Serwisie nie będące własnością Usługodawcy, w tym oferty pracy lub inne treści, do których linki mogą zostać umieszczone w treściach umieszczonych bezpośrednio w Serwisie Usługodawcy. 

VIII. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
8.1. Usługodawca przetwarza dane osobowe Usługobiorcy niezbędne do nawiązania, realizacji, zmiany lub rozwiązania umowy o świadczenie Usług przez Usługodawcę oraz wyłącznie w celu prawidłowej realizacji Usług, określonych niniejszym Regulaminem, zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204). Dane osobowe Usługobiorcy przetwarzane są z zachowaniem zasad bezpieczeństwa zgodnie z Rozporządzeniem 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich  danych  oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
8.2. Szczegółowe zasady dot. przetwarzania danych osobowych Usługobiorców opisane zostały w dokumencie Polityka Prywatności dostępnej w Serwisie Usługodawcy pod adresem: www.hrmedica.pl/Polityka-prywatnosci. Polityka Prywatności ma zastosowanie do każdego Usługobiorcy korzystającego z Serwisu Usługodawcy.

IX. REKLAMACJE
9.1. Usługobiorcy mają prawo składać reklamacje w sprawach dotyczących realizacji Usług.
9.2. Prawidłowo złożona reklamacja powinna być w formie pisemnej i zawierać co najmniej następujące informacje: a) oznaczenie Usługobiorcy (imię, nazwisko, adres poczty elektronicznej); b) opis przedmiotu reklamacji; c) okoliczności uzasadniające reklamację.
9.3. Reklamacje nie zawierające powyższych danych nie będą rozpatrywane.
9.4. Reklamacje należy składać za pośrednictwem dostępnego w Serwisie Usługodawcy formularza kontaktowego znajdującego się pod adresem www.hrmedica.pl/Kontakt lub na adres poczty elektronicznej: hrmedica@hrmrdica.pl.
9.5. Usługodawca dołoży wszelkich starań, aby reklamacje zostały rozpatrzone w terminie najpóźniej 7 dni od daty ich otrzymania. O decyzji zapadłej w wyniku rozpatrzenia reklamacji Usługodawca powiadomi Usługobiorcę wysyłając wiadomość na adres elektroniczny podany przez Usługobiorcę w reklamacji.
9.6. Reklamacja rozpatrzona zgodnie z postanowieniami Regulaminu nie podlega dalszemu ani ponownemu rozpatrzeniu.   

X. ROZWIĄZANIE UMOWY
10.1. Umowa o świadczenie Usług drogą elektroniczną może być rozwiązana przez którąkolwiek ze stron w dowolnym momencie.
10.2. Usługobiorca ma prawo rozwiązać umowę o świadczenie Usług drogą elektroniczną poprzez zaprzestanie korzystania usług świadczonych przez Usługodawcę.
10.3. Dodatkowo Usługodawca ma prawo rozwiązać umowę o świadczenie Usług drogą elektroniczną z Usługobiorcą,  w następujących przypadkach: a) naruszenia przez Usługobiorcę istotnych postanowień Regulaminu, b) przesyłania przez Usługobiorcę treści niezgodnych z obowiązującymi przepisami prawa i/lub Regulaminem, c) wykorzystywania przez Usługobiorcę Usług niezgodnie ze jej przeznaczeniem, d) otrzymywania przez Usługodawcę powtarzających się komunikatów o przepełnieniu skrzynki poczty elektronicznej Usługobiorcy, uniemożliwiającym dalsze świadczenie Usług.

XI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
11.1 Usługobiorca przed rozpoczęciem korzystania z usług świadczonych przez Usługodawcę powinien zapoznać się z treścią niniejszego Regulaminu.
11.2. Usługodawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Regulaminie, jeśli wymagać tego będą przepisy prawa lub zmiany wprowadzane w Serwisie Usługodawcy.
11.3 O zmianach w Regulaminie oraz dacie ich wejścia w życie Usługodawca powiadomi Usługobiorcę, w szczególności poprzez zamieszczenie stosownego komunikatu w Serwisie Usługodawcy.
11.4. Data określona poniżej jest datą obowiązywania Regulaminu w ostatniej wersji.
Data:  30.10.2023 r.
11.5. W przypadku zmiany Regulaminu Usługobiorca ma prawo rozwiązać umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną niezwłocznie po uzyskaniu informacji o zmianie Regulaminu. Jeżeli tego nie zrobi, przyjmuje się, że Usługobiorca zaakceptował zmieniony Regulamin.
11.6. Wszelkie spory powstałe na gruncie Regulaminu rozstrzygał będzie polski sąd powszechny.
11.7. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają przepisy ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, ustawy o ochronie danych osobowych, Kodeksu cywilnego i inne bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa.